Lokální hasící zařízení

24.10.2023

"Revoluční změny v zabezpečení staveb: Co přináší novela normy o požární bezpečnosti staveb pro elektrické rozvaděče?"

Začátkem září byla schválena a od 1.10.2023 do účinnosti vstoupí/vstoupila novela normy o požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0848, která přináší významné změny v oblasti ochrany proti požárům. Novela přináší aktualizaci požadavků na stavbu, provoz a užívání budov z hlediska jejich bezpečnosti.

Vydáním této normy se současně zavádějí následující změny souvisejících norem:

a) článek 13.10 ČSN 73 0804 ed. 2 Dodávka elektrické energie se nahrazuje textem "Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody se řeší podle ČSN 73 0848.";

b) článek 12.9 ČSN 73 0802 ed. 2 Dodávka elektrické energie se nahrazuje textem "Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody se řeší podle ČSN 73 0848.";

Významnou změnou v novele normy ČSN 73 0848 jsou požadavky pro elektrické rozvaděče, které jsou napájeny napětím větším než 200 V a jejichž jmenovitý proud je zároveň větší než 25 A. Tyto rozvaděče musí splňovat požární odolnost EI 30 – S200 (i → o), pokud jsou umístěny v některých z těchto prostor:

  • v chráněné únikové cestě,
  • v požárních úsecích bez požárního rizika,
  • v požárních úsecích s vnitřními shromažďovacími prostory o velikosti nad 2SP (dle ČSN 73 0831) a na únikových cestách z nich
  • v požárních úsecích zdravotnických zařízení
  • v prostorech jakýchkoli únikových cest ve stavbách OB2 až OB4 dle ČSN 73 0833
  • u staveb pro ubytování s ubytovací kapacitou nad 20 osob pro požární úseky únikových cest (všech typů) a pro společné prostory (s výskytem ubytovaných osob)
  • v požárním úseku hromadné garáže (dobíjecí stanice nejsou považovány za rozvaděče)

Nové alternativní řešení

Nově dle normy ČSN 73 0848 můžou být rozvaděče s požární odolností nahrazeny instalací certifikovaného lokálního hasícího zařízení uvnitř rozvaděče s nehořlavou konstrukcí skříně (třída reakce na oheň A1 nebo A2) včetně uzávěru s automatickým vypnutím jističe tohoto rozvaděče. Použitý systém s hasivem nesmí ohrozit zdraví osob, které se mohou pohybovat v okolí těchto rozvaděčů. Certifikace se provádí dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení určené právě k tomuto účelu.

Novela zákona o požární bezpečnosti staveb je tedy reakcí na nové vývojové trendy a technologie a má za cíl zvýšit bezpečnost v oblasti ochrany proti požárům. Instalací certifikovaného lokálního zařízení se očekává snížení požárního rizika, zvýšení ochrany života a majetku občanů, ale také
úspora financí při realizacích.

Jak funguje lokální hasící zařízení?

Systém lokálního hasícího zařízení má za cíl chránit stavby a jejich technologie před požáry, které jsou ve statistikách tak vysoko zastoupeny. Zařízení nejen likviduje, ale hlavně včas detekuje požáry, které vznikají v důsledku poruchových elektrických jevů (zkrat, přehřátí, jiskření apod.) v elektrických instalacích, zejména pak v elektrických rozvaděčích. Lokální hasící zařízení je schopné požár detekovat, signalizovat, upozornit na něj, a zároveň odpojit chráněný prostor a hasit v jednom kroku.

Zařízení ASES DATVS a ASES MOBILE– průkopník v lokálních hasících systémech

V oblasti lokálních hasících systémů a jejich technologií bylo dosaženo značného pokroku. Jedním z průkopníků v této oblasti je zařízení ASES DATVS a ASES MOBILE.

ASES DATVS a ASES MOBILE je inovativní a sofistikovaný systém, který umožňuje rychlé a efektivní hašení lokálních požárů. Systém je navržen tak, aby byl snadno instalovatelný (kompatibilita s DIN lištou) a přizpůsobitelný různým prostorům a potřebám. Jak již bylo uvedeno, nejzásadnější rozdíl oproti stávajícím systémům spočívá v tom, že produkty ASES dělají v jeden moment více zásadních úkonů současně. Instalací zkrátíte časovou osu od vzniku požáru až po jeho likvidaci na samé minimum. Systém ochrany se totiž aktivuje již zvýšením teploty v chráněném prostoru, případně pomocí kouřového čidla, pokud je instalováno. Protipožární ochrana systémem ASES DATVS a ASES MOBILE prošla úspěšnou certifikací u příslušných odborných laboratoří a ústavů, a to nejen z hlediska požární bezpečnosti a technické způsobilosti, ale také v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Současně jsou v souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Více informací a technické podrobnosti o jednotlivých produktech naleznete zde.


10 důvodů, proč je systém ASES považován za revoluční požární ochranu staveb:

• Rychlá detekce zvýšené teploty (eliminace rozšíření požáru)

• Odpojení el. přívodů (automatické odpojení hlavního jističe rozvaděče)

• Napojení na signalizační zařízení (např. EZS, EPS)

• Snadná a rychlá instalace (kompatibilita s DIN lištou, ušetření nákladů za odstávku)

• Nízkonákladový provoz

• 24 hodin bez obsluhy

• Možnost napojení kouřového čidla

• Dálkový dohled (dle varianty)

• Modulární systém

• Napojení na signalizační zařízení (např. EZS, EPS)

• Šetří náklady na stavební a montážní práce