cz  sk 
Historia firmy
X

HISTORIA A SÚČASNOSŤ FIRMY Empemont Slovakia s.r.o.

Firma EMPEMONT Slovakia s.r.o. bola založená ako technicko-obchodné zastúpenie spoločnosti EMPEMONT s.r.o. založenej v r. 1992 v České Republike, ktorá je svojim zameraním v oblasti komunikačnej a ozvučovacej techniky v súčasnej dobe na prednom mieste medzi českými firmami.

Dynamický rozvoj spoločnosti s novo vzniknutými požiadavkami vyžadoval rozšírenie spoločnosti pre slovenský trh na kompletný servis v oblasti dodávok ozvučovacích a bezpečnostných systémov. Vznikla tak potreba vytvoriť montážnu a dodávateľskú činnosť ako samostatnú jednotku s väčšou schopnosťou pružného reagovania na potreby zákazníka.

Postupne spoločnosť EMPEMONT Slovakia s.r.o. vyšpecifikovala svoju činnosť na vývoj, projekciu, výrobu, montáž a servis.

V tomto období zároveň pracovalo vývojové oddelenie na vývoji systému, ktorý by spĺňal všetky podmienky novo pripravovaných zákonov pre integrovaný záchranný systém.

Počiatkom roku 2010 uviedla firma na trh zariadenie, ktoré je svojím technickým prevedením unikátom v oblasti varovných a vyrozumievacích systémov IZS pre potreby účinného a včasného vyrozumenia občanov pred hroziacim nebezpečenstvom.

Jedná sa o bezpečnostný modul, ktorý je s napojením na vyladený a vyvinutý systém akustických žiaričov účinným a schváleným prvkom varovania a vyrozumenia. Tento systém komunikačne prepojených hlásičov umožňuje diaľkové alebo lokálne spúšťanie varovných signálov, včítane verbálnych informácií.

Firma zahájila tiež výrobu a predaj úsporného verejného osvetlenia za použitia technológii LED (Light-Emitting Diode = svetlo vyžarujúca dióda).

Tento typ verejného osvetlenia môže usporiť až 80 % prevádzkových nákladov.
Pri vývoji týchto moderných svietidiel firma spolupracuje s najväčšími európskymi výrobcami power LED svetelných zdrojov Osram a Philips.
Tieto spoločnosti zastrešujú riešenie optických častí svietidiel LED pomocou moderných modelačných počítačových technológii.
Certifikácia svietidiel je zabezpečovaná nemeckou skúšobňou TUV a českými skúšobňami.

Okrem českého a slovenského trhu sa svietidlá EKO-LED úspešne predávajú aj v Rakúsku a Nemecku. Záujem o túto novú a spoľahlivú technológiu prejavili aj ďalšie Európske krajiny.

Úspešný predaj týchto moderných a ekologických svietidiel dáva podnet k vývoju ďalších modelov od diaľničných svietidiel cez interiéry hál až k solárne napájaným aplikáciám.

Firma EMPEMONT Slovakia s.r.o. sa zaoberá tiež výrobou a montážou informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel, ktoré sú účinným, spoľahlivým a veľmi obľúbeným prostriedkom pre zníženie rýchlosti v obciach.

Filozofiou firmy je zabezpečenie potrieb zákazníka v čo najväčšej možnej miere so zachovaním vysokej kvality výrobkov, práce a zároveň prijateľnej ceny.

Od roku 2010 je spoločnosť držiteľom certifikátu pre:

Systém manažmentu akosti ISO 9001:2008,

certifikátu pre

Systém environmentálneho manažmentu 14001:2004

a od roku 2011 je spoločnosť držiteľom certifikátu pre

Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 18001:2008,

ktoré sú v pravidelných cykloch úspešne obhajované.

 

Empemont